ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


AKCG TIM ZA IMPLEMENTACIJU

DIREKTOR PROJEKTA
Nadležnost:
kreira, organizuje, usmjerava i nadzire aktivnosti implementacije projekta
dr Nina Radulović, advokatica

Godište: 1975
Član AKCG od: 2018

Obrazovanje:
- diplomirani pravnik (Univerzitet Crne Gore - 1999)
- magistar prava i specijalista za međunarodno komercijalno pravo (University of Cambridge, UK - 2002)
- doktor prava ekonomije i preduzetništva (Università di Roma “La Sapienza”, Italija - 2010)

Oblasti ekspertize: bankarsko i finansijsko pravo, pravo konkurencije, međunarodno komercijalno pravo, korporativno pravo, pravo zaštite životne sredine, potrošačko pravo

Poznavanje stranih jezika:
- engleski (profesionalni nivo)
- italijanski (profesionalni nivo)
- španski (konverzacijski nivo)
- kineski (elementarni nivo)

Publikacije:
- Monografija “Evropsko pravo o vertikalnim sporazumima/ European Law on Vertical Agreements”, Službeni list Crne Gore, 2008
- Monografija “Contratti speciali in funzione di garanzia reale atipica: le alienazioni a scopo di garanzia, il leasing, il sale and lease back, il trust ed il pegno ad oggetto variabile”, u fazi publikacije

Radno iskustvo:
Bavi se nezavisnim konsaltingom od 2000. godine za renomirane domaće i internacionalne klijente sa prekidima zbog daljeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja na globalno prestižnim akademskim institucijama na koje je primljena kao izuzetan talenat i stipendista inostranih vlada i međunarodnih organizacija. Među klijentima i poslovnim partnerima se nalaze USAID Montenegro, CHF International, Saatchi & Saatchi, Eurofond, HLT Fond, Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Ministarstvo nauke Crne Gore, Mercedes-Benz Crna Gora i mnogi drugi. Takođe, radila je kao profesor Univerziteta Mediteran nekoliko akademskih sezona zaključno sa 2015. godinom, na predmetima Međunarodne finansije (završna godina Ekonomskog fakulteta) i Finansijska regulativa i politika (Specijalističke studije iz oblasti Bankarskog menadžmenta). U toku karijere djelovala je kao vodeći ekspert prilikom izrade značajnih nacionalnih propisa i strateških dokumenata, počev od Zakona o zaštiti konkurencije (2005) i Zakona o zaštiti potrošača (2007), pa do novijih uspješno realizovanih projekata kao što su Strategija naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 i Strategija pametne specijalizacije 2019-2024 (sa pripadajućom web platformom www.s3.me)

Kontakt: dr.ninaradulovic@gmail.com

DIREKTOR ZA KVALITET
Nadležnost:
nadzire mehanizme za garanciju kvaliteta materijala koji kreiraju pravne klinike
Maja Živković,
advokatica

Godište: 1990
Član AKCG od: 2016

Obrazovanje:
- diplomirani pravnik i specijalista krivično-pravne materije (Univerzitet Crne Gore - 2013)
- master studije u oblasti prava intelektualne svojine (Univerzitet u Beogradu, Srbija)

Oblasti ekspertize: građansko meterijalno i procesno pravo, privredno pravo, porodično pravo, radno pravo, pravo intelektualne svojine, medijsko pravo, osnovna ljudska prava i slobode

Poznavanje stranih jezika:
- engleski (profesionalni nivo)
- francuski (profesionalni nivo)
- španski (konverzacijski nivo)

Radno iskustvo:
Maja Živković je ​advokatica i mlađi partner u advokatskoj kancelariji ,,mr Olja Mihailović“ u Podgorici, sa više godina samostalnog rada, stečenog znanja i iskustva, kako kroz veliki broj sudskih postupaka pred sudovima u svim instancama i državnim organima u Crnoj Gori, tako i putem pravnog savjetovanja domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica. U svojoj praksi fokusira se na građansko
pravo i privredno pravo, uz naročito interesovanje za porodične stvari, ljudska prava i osnovne slobode, te pravo intelektualne svojine. Usljed saradnje sa Društvom profesionalnih novinara Crne Gore sve više se bavi medijskim pravom.

Prije nego što je otpočela rad kao samostalan advokat, Maja je obavila pripravnički staž u advokatskoj kancelariji ,,Velimirović & Partneri”, u kojoj je stekla značajno iskustvo u materiji privrednog prava i građanskog prava.

Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama i obukama.  Zbog interesa za zaštitu i promociju ljudskih prava, sarađivala je sa više nevladinih organizacija i institucija u Crnoj Gori i inostranstvu. Trenutno je angažovana i kao direktorica Pravnog odjeljenja u Evropskoj asocijaciji za pravo i finansije (EALF).

Kontakt: majazivkovic3@gmail.com

SEKRETAR
Nadležnost:
pruža podršku implementaciji projekta u pogledu logistike i finansijskog upravljanja i izvještavanja
Ivana Aničić

Godište: 1984
Član AKCG od: 2009

Obrazovanje:
- diplomirani pravnik i specijalista građansko-pravne materije (Univerzitet Crne Gore - 2009)

Poznavanje stranih jezika:
- engleski (konverzacijski nivo)
- italijanski (elementarni nivo)

Radno iskustvo:
Zaposlena u Advokatskoj komori Crne Gore od septembra 2009. godine kao pripravnik, a počev od 2012. godine u stalnom radnom odnosu. Obavlja administrativno - tehničke poslove: vođenje evidencija, pripremanje sjednica organa AK, rad pri Disciplinskom sudu i Višem disciplinskom sudu, pruža pravno - tehničku podršku radnim grupama prilikom izrade opštih akata AKCG, svakodnevno komunicira sa strankama itd.

Kontakt: advkomora@t-com.me

Ovaj projekt finansiran je uz podršku Europske komisije. Ova web stranica odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS